ทดสอบการผลิต

ทดสอบระบบ 6.6 KW โดยทดลองต่อขนานเข้าไปกับ
สะพานไฟภายในบ้าน .. ผลจากการทดสอบ
สามารถผลิตได้ดี.